Preskočiť na obsah

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov Egyházi programokat érintő intézkedések

Zverejnené 13.3.2020.

Kedves Hívek, kedves Buzitaiak!

A Szlovákiában érvényes, egyházi programokat is érintő intézkedések idején, miszerint nem tartanak nyilvános szentmiséket március 23-ig az ország templomaiban, figyelmetekbe ajánljuk a magyar nyelvű szentmise-közvetítéseket a rendkívüli helyzet idején.

A felvidéki Mária Rádió naponta közvetít magyar nyelvű szentmiséket 18.00 órakor (telki-bányai és rozsnyói vételkörzet), valamint köznapokon 9.00 órakor a központi adásban. Ezek a szentmisék a www.mariaradio.sk honlapon elérhetők lesznek.

A Szlovák Püspöki Konferencia kérésére a szlovák közszolgálati rádió is hozzájárul ahhoz, hogy a hívek legalább élő közvetítésben otthonaikban kísérhessék figyelemmel március 15-én, nagyböjt harmadik vasárnapján a szentmisét: reggel 8.00 órakor magyar nyelven, 9.00 órai kezdettel pedig szlovák nyelven fog római katolikus szertartású szentmiséket közvetíteni a pozsonyi papi szeminárium Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolnájából.

A magyar nyelvű szentmise a Pátria rádión keresztül lesz hallgatható, akár rádiókészülék, akár pedig az internet segítségével (https://patria.rtvs.sk/).

A vasárnap közvetítendő magyar szentmise előtt már megtalálható lesz a pozsonyi magyar katolikusok honlapján a reggel nyolc órai mise énekrendje és az olvasmányok szövegei is (http://pozsonyikatolikusok.sk/index.php/hirek), hogy mind aktívabb részvétellel tudjanak a hívek együtt imádkozni, lélekben közösséget alkotni, a vasárnap megszentelésére törekedni a rendkívüli helyzet közepette is.

A rendkívüli helyzetben szorgalmazott vasárnapi misehallgatás lehetősége mellett ajánlatos buzdítani a híveket, hogy a misehallgatásra kijelölt idő valóban az ima és elmélyülés ideje legyen a misét hallgatók otthonaiban.

A Buzita-i templom vasárnap 10-11ó között nyitva lesz, valamint a jövő héten: kedden szerdán, csütörtökön és pénteken 16-17ó között magán imádságra.

Keresztényi felelősségünk, hogy betartsuk az előírt óvintézkedéseket, imádkozzunk, kérve Isten irgalmát e nehéz időkben, és figyeljünk, vigyázzunk egymásra._

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov (10.3.2020 – 23.3.2020)

Drahí bratia a sestry v Kristovi!

V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11.3.2020, porov.: tkkbs.sk), ktoré majú eliminovať šírenie nákazy COVID-19, vydávame nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu:

  1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. V prípade nerešpektovania môže Úrad verejného zdravotníctva SR uložiť pokutu podľa platného sadzobníka. Kňazi môžu slúžiť sv. omše súkromne, napr. aj podľa plánovaného rozpisu(cez týždeň), ale vždy za zatvorenými dverami kostola, bez účasti verejnosti. To znamená, že ani príbuzní, ktorí poprosili o slúženie úmyslu, nemôžu byť osobne prítomní na sv. omši v kostole. Kňaz, ktorý má bežne aj tri nedeľné sv. omše, teraz musí mať iba jednu nedeľnú pro populo. Úmysly sv. omší a ich slúženie možno tiež preložiť na iný neskorší termín. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.
  • Priame prenosy sv. omší môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h

SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h

NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h

NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h

Na webovej stránke Košickej arcidiecézy www.ke-arcidieceza.sk tiež nájdete ponuku priameho prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi – v nedeľu (15.3.2020 a 22.3.2020), so začiatkom o 10.30 h.

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer o 18.00 h.

  • Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s nariadeniami.

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených.

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých radov veriacich, čakajúcich na sv. spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch potrebné posilniť spovednú službu.

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.

  • Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto by bolo vhodné otvoriť kostol počas dňa aspoň na istý vymedzený čas. Adoráciu možno zrealizovať buď vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola, alebo je možné vystaviť Najsvätejšiu Sviatosť bez spoločnej pobožnosti a nechať ju vystavenú napr. počas spovedania, aby jednotliví kajúcnici mali možnosť v tichu adorovať.
  • Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Ak je to možné, hlavne na dedinách, pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine.

Buzický kostol bude otvorený v nedeľu od 10 do 11:00, a budúci týždeň utorok, stredu, štvrtok, piatok od 16. do 17. hodiny na súkromnú modlitbu.

Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.

Chceme poprosiť dôstojných pánov dekanov, aby dohliadli na zverejnenie a celoplošné rozšírenie týchto dôležitých informácií v každej farnosti i filiálke svojho dekanátu.

V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac posilní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky možnosti. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba nakoľko si vážime Božie dary a milosti, ktoré sú nám ponúkané v každej sv. omši. Zrevidujme svoj vzťah k nedeli ako dňu Pána a nanovo ho potom vyzdvihnime pravidelnou účasťou na bohoslužbách. Nech sa nanovo potvrdí výrok prvých kresťanov: Sine Domenica non possumus! – Bez nedele, bez sv. omše a hlavne bez Eucharistie nemôžeme jestvovať! Nedá sa! Eucharistiu si nikto z nás, ani pri najúprimnejšej modlitbe sám doma „nevyrobí“. Bez spoločného slávenia liturgie dlho nevydržíme.

Sv. Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj medzi nakazených, aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30).

Žehnajú vám vaši biskupi: X Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a

X Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, ako aj váš kňaz Michal.