Obnovuje sa zvoz triedeného odpadu podľa harmonogramu / Visszaáll a szelektív hulladék harmonogram szerinti elszállítása

Zverejnené 27. marca 2020.
Bez úpravy .