Projekt Info-Point

Dostupné jazyky: Magyar

Általános adatok a projektről / Všeobecné údaje o projekte

HU
Programnév: A Kisprojekt Alap keleti programterülete
A kisprojekt vezető partnere: Buzita község
A kisprojekt partnere: Hidasnémeti község
Projektnév: Hosszú távú partnerség a határokon átnyúló térségben
Projekt rövidítése: Info-point
Prioritási tengely: PT 4
Teljes költségvetés: 56 280, 00 €
ERFA hozzájárulás: 47 838, 00 €
A projekt futamideje: 2020. 9. 1. – 2021. 7. 31.

SK
Názov programu: Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť
Názov Vedúceho partnera malého projektu: Obec Buzica
Názov partnera malého projektu: Obec Hidasnémeti (HU)
Názov projektu: Dlhodobé partnerstvo v cezhraničnej oblasti
Akronym projektu: Info-point
Prioritná os: PO 4
Celkový rozpočet: 56 280, 00 €
Príspevok ERFA: 47 838, 00 €

A projekt célja / Cieľ projektu

HU: A projekt célja a feltételek megteremtése az innovatív IKT használatára,amely elősegíti a határ menti térségben élő polgárok és intézmények közötti jogi és adminisztratív együttműködést.Az információáramlás megerősítése,a határokon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és a polgárok közötti határokon átnyúló együttműködés bővítése.A hosszútávú cél egy pilot projekt kialakítása,az eGoverment lehetséges megvalósításának példájával,amely példát fog mutatni más önkormányzatok számára nemzetközi szinten a közigazgatás elektronizálása és számítógépesítése területén.A projekt célja,hogy bemutassa az információs technológia állami intézmények általi használatát az információcsere biztosítása érdekében állampolgárok,magánszervezetek és más állami intézmények között a belső működés hatékonyságának növelése,valamint gyors,elérhető és magas színvonalú információs szolgáltatások biztosítása érdekében.A projekt közvetlen célja két elektronikus hirdetőtábla telepítése kültéri LCD panelek formájában, melyeket az önkormányzatok kültéri kioszkban helyeznek el az önkormányzaton kívül.Viszont nem csak a fizikai hirdetőtábla érintőképernyősre való cseréje,hanem egy új kommunikációs eszköz bevezetése és egy vonzó felület létrehozása többfunkciós felhasználással. A cél az, hogy a partner önkormányzatokban két összekapcsolt információs pontot hozzunk létre,mely a modern technológiát alkalmazva minden célcsoportot megszólít generációkon át és mindezt szelíd és fenntartható formában.Az információk a lakosokat és nemzetiségi kisebbségeket célozzák meg (MO-on élő szlovákok és fordítva) együttműködésre,a közéletbe való nagyobb becsatlakozásra,nyelvi nehézségek áthidalására,az önkormányzatok ránti nagyobb bizalomra ösztönözve.
A projekt keretén belül 2 ún. info-pont jön létre nyilvános helyen az önkormányzat közelében.

SK: Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre využívanie inovatívnych IKT vedúcich k podpore právnej a administratívnej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami v prihraničnej oblasti. Pre rozvíjanie spolupráce prostredníctvom efektívnejšej elektronickej komunikácie medzi dvoma obcami v prihraničí. A predovšetkým zefektívnenie a zjednodušenie komunikácie v obciach nielen na úrovni samosprávnych úradov ale aj bežných občanov, ktorí budú mať k tejto technologii ľahký prístup. Vďaka realizácie projektu dôjde v obciach k inštalácii dvoch elektronických verejných tabúľ v podobe outdoorových dotykových LCD panelov, ktoré sa súčasne stanú komunikačným a informačným nástrojom pre občanov. Diaľkovo riadená aplikácia v paneli zaistí rýchlejšie a efektívnejšie vnútorné procesy verejnej správy, možnosť lepšieho informačného zacielenia v bilingválnej forme a väčšiu informovanosť a zapojenie občanov. Obe obce sa navyše informačne prepoja a zlepší sa vzájomná medziinštitucionálna spolupráca a to aj na úrovni cezhraničnej spolupráce medzi občanmi. Ovládanie LCD panela sa vďaka užívateľsky prívetivých aplikácii bude intuitívne a jednoduché. Svojou technologickou flexibilitou sa tento IKT nástroj môže stále prispôsobovať požiadavkám modernej doby a zachovávať si svoju atraktívnosť pre všetky vekové kategórie. Prevádzka bude vďaka solárnym panelom plne sebestačná a dlhodobo udržateľná. Vďaka trvalému prenosu a zdieľania informácií medzi partnermi podporuje projekt svojim charakterom trvalo udržateľnú spoluprácu a výsledky projektu sú postavené na cezhraničnom prístupe. Pre obe strany sa vďaka projektu vytvoria rovnaké podmienky pre využívanie IKT riešenia, čo bude mať pozitívny dopad a presah aj na ďalšie susedné obce v pohraničí.
V rámci projektu vzniknú dve informačné miesta tzv. info-pointy na verejnom priestranstve pri obecnom úrade.

A Kisprojekt Alapról / O Fonde malých projektov

HU: A 2014-2020-as időszakban a Kisprojekt Alap (KPA) a Via Carpatia EGTC által kerül végrehajtásra az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül. A Kisprojekt Alap (KPA) kisebb terjedelmű pályázatok támogatásának eszköze, regionális szinten. A KPA alapvető célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése, hosszú távú együttműködések kialakítása által a határ mindkét oldalán. A KPA–on belül támogatásra kerülnek azok a tevékenységek, melyek a határon átnyúló együttműködést hivatottak fejleszteni. Főként az alábbi tevékenységekről van szó:

 • közös konferenciák, workshopok, tapasztalatcserék szervezése,
 • kulturális és természeti örökség megőrzésére irányuló tevékenységek megvalósítása,
 • közös stratégiák és tanulmányok kidolgozása,
 • iskolák, egyházak, önkormányzatok, stb. közötti együttműködés erősítésére irányuló tevékenységek megvalósítása.

A Kisprojekt Alap az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program két prioritási tengelye keretén belül kerül megvalósításra: PT 1 – Természet és kultúra, PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

SK: EZÚS Via Carpatia získal možnosť zastrešovať Fond malých projektov (FMP) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Fond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni.
Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilniť sociálnu súdržnosť prihraničných regiónov prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni a zlepšiť tak dlhodobú spoluprácu medzi aktérmi na oboch stranách hranice.
V rámci fondu malých projektov sa podporujú aktivity smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváraniu nových väzieb medzi subjektmi prihraničných oblastí ako napríklad:

 • Kultúrna výmena
 • Ľudské zdroje
 • Plánovacie a rozvojové štúdie
 • Hospodársky rozvoj
 • Životné prostredie
 • Cestovný ruch
 • Komunikácia

Fond malých projektov je implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov: PO1 – Príroda a kultúra, PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Több információért klikk / Pre viac informácií klik na: http://www.viacarpatia-spf.eu

Zverejnené 11. apríla 2021.
Bez úpravy .