Preskočiť na obsah

Projekt Info-Point

Všeobecné údaje o projekte

SK
Názov programu: Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť
Názov Vedúceho partnera malého projektu: Obec Buzica
Názov partnera malého projektu: Obec Hidasnémeti (HU)
Názov projektu: Dlhodobé partnerstvo v cezhraničnej oblasti
Akronym projektu: Info-point
Prioritná os: PO 4
Celkový rozpočet: 56 280, 00 €
Príspevok ERDF: 47 838, 00 €

Cieľ projektu

SK: Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre využívanie inovatívnych IKT vedúcich k podpore právnej a administratívnej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami v prihraničnej oblasti. Pre rozvíjanie spolupráce prostredníctvom efektívnejšej elektronickej komunikácie medzi dvoma obcami v prihraničí. A predovšetkým zefektívnenie a zjednodušenie komunikácie v obciach nielen na úrovni samosprávnych úradov ale aj bežných občanov, ktorí budú mať k tejto technologii ľahký prístup. Vďaka realizácie projektu dôjde v obciach k inštalácii dvoch elektronických verejných tabúľ v podobe outdoorových dotykových LCD panelov, ktoré sa súčasne stanú komunikačným a informačným nástrojom pre občanov. Diaľkovo riadená aplikácia v paneli zaistí rýchlejšie a efektívnejšie vnútorné procesy verejnej správy, možnosť lepšieho informačného zacielenia v bilingválnej forme a väčšiu informovanosť a zapojenie občanov. Obe obce sa navyše informačne prepoja a zlepší sa vzájomná medziinštitucionálna spolupráca a to aj na úrovni cezhraničnej spolupráce medzi občanmi. Ovládanie LCD panela sa vďaka užívateľsky prívetivých aplikácii bude intuitívne a jednoduché. Svojou technologickou flexibilitou sa tento IKT nástroj môže stále prispôsobovať požiadavkám modernej doby a zachovávať si svoju atraktívnosť pre všetky vekové kategórie. Prevádzka bude vďaka solárnym panelom plne sebestačná a dlhodobo udržateľná. Vďaka trvalému prenosu a zdieľania informácií medzi partnermi podporuje projekt svojim charakterom trvalo udržateľnú spoluprácu a výsledky projektu sú postavené na cezhraničnom prístupe. Pre obe strany sa vďaka projektu vytvoria rovnaké podmienky pre využívanie IKT riešenia, čo bude mať pozitívny dopad a presah aj na ďalšie susedné obce v pohraničí.
V rámci projektu vzniknú dve informačné miesta tzv. info-pointy na verejnom priestranstve pri obecnom úrade.

O Fonde malých projektov

SK: EZÚS Via Carpatia získal možnosť zastrešovať Fond malých projektov (FMP) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Fond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni.
Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilniť sociálnu súdržnosť prihraničných regiónov prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni a zlepšiť tak dlhodobú spoluprácu medzi aktérmi na oboch stranách hranice.
V rámci fondu malých projektov sa podporujú aktivity smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváraniu nových väzieb medzi subjektmi prihraničných oblastí ako napríklad:

  • Kultúrna výmena
  • Ľudské zdroje
  • Plánovacie a rozvojové štúdie
  • Hospodársky rozvoj
  • Životné prostredie
  • Cestovný ruch
  • Komunikácia

Fond malých projektov je implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov: PO1 – Príroda a kultúra, PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Több információért klikk / Pre viac informácií klik na:

http://www.viacarpatia-spf.eu
https://www.skhu.eu/

Obsah tohto článku nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko EÚ.

Infopavilón v našej obci